Книги

Ільяс Есенберлин
Көшпенділер

Ільяс Есенберлиннің шығармашылығында атақты «Көшпенділер» трилогиясы негізгі орын алады, ол эпикалық құлаш-қарымымен, оқиғалардың серпінділігімен, қазақ тарихының жанды әрі қайталанбас тұлғаларының бейнесімен, тілінің шанайылығымен және айқындылығымен ерекшеленеді.

Трилогия тарихта ешқандай «жоғалып кетулердің» болмағанын, осы ғасырлардың бәрінде де қазақ халқы өзінің ежелгі жерінде өмір сүріп, еңбек еткенін сенімді түрде көрсетеді.

Ильяс Есенберлин
Кочевники

Трилогия Ильяса Есенберлина – многотомное, многоплановое произведение, воссоздающее историю казахского народа с ХV века до середины ХIХ века. В нем показан процесс объединения казахских племен после распада империи Тимура, борьба с иноземными завоевателями и дается историческое обоснование добровольного присоединения в XVIII веке Казахстана к России.

Александр Бек
Арпалыс (Волоколамск тас жолы)

Бұл шығарманың басты кейіпкерлері – Панфилов дивизиясындағы жеке батальонның жауынгерлері. Батальонды ұлты қазақ, комбат – Бауыржан Момышұлы басқарады. Бұрынғы артеллерист, батарея командирі, жаяу әскерлер батальонын басқарып көрмеген Бауыржан үшін 1941-ші жыл әскери шеберлігін шыңдау мектебі болды. Оған өз сарбаздарының тағдырын шешуге, жан-жақтан жиналған әр алуан адамдарды өз ырқына бағындырып, бәрінің басын біріктіріп, жұмылған жұдырықтай етуіне тура келеді. Қорғана жүріп, тайсалмай шайқасуы нәтижесінде  Момышұлының батальоны Панфилов дивизиясындағы резервтік күшке айналады және жаудың күш-қуатын мейлінше әлсіретіп, оның Волоколамск ауданынан Мәскеуге шабуылдауын тежей тұруға жауынгерлік тапсырма алады. 
Адамдар шығыны мен майдандағы күрделі ахуалға қарамастан, батальон берілген тапсырманы  абыроймен атқарып шығады. 

Бақытжан Момышұлы, Юрий Серебрянский
Қара Жұлдыз

Бұл романның басты кейіпкері, айрықша белгі – қара жұлдыз тәрізді меңмен өмірге келген Қара Жұлдыз есімді ханзада. Данышпан ақсақалдар байыпты да байқампаз баланың өсе келе ұзақ сапарға шығып, жан тазалау, ағару жолын іздейтінін болжайды. Алайда ол жол – жауынгердің де, тақуаның да жолы емес еді. Қара Жұлдыз ханзада ержетер жасқа жетер-жетпестен, қасына өзін тәрбиелеген сүт-анасы – қаншық қасқыр мен қорғанышы, тәлімгері ақжал бөріні ертіп, әке шаңырағын артқа тастайды. Олар бір әлемнен бір әлемге өте жүріп, әр әлемнен өздеріне бір өнеге табады. Ұзақ жолдан жүріп өткен ханзада өзінің қаншалықты өзгергенін, мақсатқа жету жолының қаншалықты ауырлығын, әр кездескен әлем оны өзіне жақын тартатынын да, алыстатынын да ұғынады.  «Классикалық сюжетке» қарамастан, автор (Б. Момышұлы) дәстүрлі кейіптеулер мен әсіреулерді өзінің жаңа бояуларымен, қисынды бұрылыстармен толықтырып, және осы заманның метафоралық мәніне терең дендей отырып, әрлей алған (Ю. Серебрянский). 

Бахытжан Момышулы, Юрий Серебрянский
Чёрная Звезда

Главный герой истории, принц по имени Кара Жолдос, родился с особой отметкой – родинкой в форме черной звезды. Спокойному, наблюдательному мальчику мудрецы предрекают долгий путь в поисках просветления. Но это не путь воина и не путь монаха. Едва став юношей, принц Черная звезда покидает отчий дом в сопровождении спутников, воспитавших его, – волчицы-кормилицы и волка-защитника. Отряд продвигается от одного мира к другому, открывая что-то в каждом из них как для себя, так и в себе. Пройдя долгий путь, принц осознает, насколько он изменился и насколько труден путь к цели, когда каждый следующий мир может как приблизить ее, так и отдалить. Несмотря на «классический сюжет», авторам удалось дополнить его собственными новыми красками и углами преломления, углубляясь в традиционные образы и аллегории (Б. Момыш­улы) и прибегая к метафорическому осмыслению современного мира (Ю. Серебрянский). 

Александр Бек
Волоколамское шоссе

Главные действующие лица повествования – бойцы отдельно взятого батальона из дивизии Панфилова. Батальоном командует комбат, казах по национальности – Баурджана Момыш-Улы. Для Баурджана, бывшего артеллериста, командира батареи, не имевшего опыта командования пехотным батальоном, 1941 год становится школой военного мастерства. Ему приходится решать судьбы своих солдат, объединить массу разрозненных людей в единый организм – боеспособную единицу, подчинить их своей воле. В результате отчаянных оборонительных боев батальон Момыш-Улы становится резервным в дивизии Панфилова и получает боевую задачу – как можно сильнее измотать врага и замедлить его наступление на Москву в районе Волоколамска, С поставленной задачей батальон справляется, несмотря на людские потери и сложнейшую ситуацию на фронте.

Сейдахмет Құттықадам
Ұлтқа қызмет ету: мемлекет басқарудың әлемдік 10 мысалы

Бұл кітапта өз отанына жасаған игі істерін тек отандастары ғана емес, дүниежүзі қауымдастығы мойындаған үздік реформатор-мемлекет басшылары жайлы әңгімеленеді. Мемлекеттік және коммерциялық ұйымдардың жоғары және орта буын басшыларына арналған. Сондай-ақ,ол саясаттанушыларға, журналистерге, экономистерге, студенттер мен мемлекет басқару мәселелерін зерттеушілердің барлығына да қызықты. Экономикалық комментарийлері бар.

Магомед-Расул
Отец Пророка

Действие романа происходит в ауле потомственных кузнецов Лачин. Непросто складывается судьба главного героя Масандила Чупанова. И хотя в книге выход из душевного разлада герой находит, осознав общественно значимую цель – сохранение древнего народного искусства, все же тема любви в романе проходит красной нитью.

Магомед-Расул
Чужой муж

Внутренний мир человека, сложности и своеобразие человеческих отношений, судеб, характеров неизменно привлекают Магомед-Расула – одного из ведущих даргинских прозаиков. Оставаться человеком при любых обстоятельствах, сохранить благородство души, невзирая ни на какие трудности, помнить о своих корнях – таков основной мотив произведений, вошедших в книгу.

Чингиз Айтматов
Материнское поле

В книге выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова мы собрали его лучшие  повести и рассказы.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Чингиз Айтматов
Белый пароход

В книге выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова мы собрали его лучшие  повести и рассказы.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Народное творчество
Казахские народные сказки (на трех языках)

Данный сборник казахских народных сказок о животных рекомендован для увлекательного изучения трех языков: государственного, русского и английского. Авторитет народных сказок не нуждается в рекламе – это вечный, неиссякаемый источник, в котором черпают вдохновение все народы во все времена. Знакомство с казахским фольклором теперь доступно самой широкой читательской публике, так как перевод казахских народных сказок на русский и английский языки открывает перед ними горизонты всемирного масштаба.

Нодар Думбадзе
Я, Бабушка, Илико и Илларион

Взяв в руки нашу книгу, вы вернетесь в забытые нами советские времена, а тем, кто там и вовсе не был, мы даем возможность попутешествовать...

В книге известного грузинского писателя Нодара Думбадзе собраны лучшие рассказы, повесть и роман. Язык и стиль писателя отличаются лаконичностью и отточенной простой, богатой лексикой. Диалектальная лексика, которую он знал досконально, придает речи героев выразительность и свежесть, способствует раскрытию характеров. Герои Нодара Думбадзе – люди многих национальностей: русские, украинцы, армяне, греки, цыгане. Сам же он всегда был человеком благожелательным к людям, мягкий и отзывчивый к чужой беде. Ставший популярным в начале писательской карьеры, Думбадзе остается одним из самых читаемых современных писателей в Грузии. Хорошо известен и за ее пределами. Его произведения переведены на русский, украинский, молдавский, азербайджанский, польский, японский, турецкий, арабский языки.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Сейдахмет Куттыкадам
Казахская драма на сцене и за кулисами

Книга описывает новейшую историю Казахстана (1991–2010 гг.). Автор, известный общественный деятель Казахстана, публицист и профессиональный журналист, делится своими воспоминаниями и размышлениями непосредственного участника и свидетеля динамичных и порой драматичных событий казахстанской политической жизни, ярко и образно рассказывает о том, какие тайные и явные замыслы стоят за известными событиями, рождением, расколом и исчезновением партий и движений, взлетом и падениями политиков и общественных деятелей. В книге собраны самые примечательные и значимые статьи автора, с комментариями, за истекшие двадцать лет, рассказы о личных встречах и дискуссиях со многими знаковыми людьми республики, малознакомые подробности политической кухни страны.

Нодар Думбадзе
Кукарача

Взяв в руки нашу книгу, вы вернетесь в забытые нами советские времена, а тем, кто там и вовсе не был, мы даем возможность попутешествовать...

В книге известного грузинского писателя Нодара Думбадзе собраны лучшие рассказы, повесть и роман. Язык и стиль писателя отличаются лаконичностью и отточенной простой, богатой лексикой. Диалектальная лексика, которую он знал досконально, придает речи героев выразительность и свежесть, способствует раскрытию характеров. Герои Нодара Думбадзе – люди многих национальностей: русские, украинцы, армяне, греки, цыгане. Сам же он всегда был человеком благожелательным к людям, мягкий и отзывчивый к чужой беде. Ставший популярным в начале писательской карьеры, Думбадзе остается одним из самых читаемых современных писателей в Грузии. Хорошо известен и за ее пределами. Его произведения переведены на русский, украинский, молдавский, азербайджанский, польский, японский, турецкий, арабский языки.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Джон Мэн
Секреты лидерства Чингис Хана

В книге известного английского историка и путешественника Джона Мэна «Секреты лидерства от Чингисхана» в простой и доступной форме автор изображает великого завоевателя лидером с исключительной миссией вселенского масштаба. Глубокие знания биографии Чингисхана позволяют автору с легкостью идентифицировать основные ключи к успеху. Что сделало Чингисхана таковым и чему можно поучиться у него современным лидерам? Эти вопросы находят неожиданные ответы, подкрепленные тщательным изучением современной науки о лидерстве .

Сейдахмет Куттыкадам
Служении нации: 10 мировых примеров управления государством

В книге рассказывается о выдающихся мировых государственных руководителях-реформаторах, чья деятельность на благо своей родины признана не только соотечественниками, но и мировым сообществом.

Предназначена для руководителей государственных и коммерческих организаций высшего и среднего звена. Интересна она будет политологам, журналистам, экономистам, студентам и всем интересующимся вопросами управления государством. Содержит экономические комментарии.

Где купить?

Издательская политика

Издательство
Книжный клуб
публикует книги
по трем
направлениям
  1. Non-fiction

    Работы, которые предлагают новые идеи и подходы к личностному и профессиональному росту. Книги о лидерстве, финансах, деловых переговорах и так далее – все они являются практичными инструментами в ежедневной работе и при стратегическом планировании.

  2. Художественная литература

    Настоящая литература требует работы читателя над своим внутренним миром, а потому не является развлечением. После каждой сильной книги читатель может не стать лучше, но он точно становится другим. Внутреннее преображение при вдумчивом чтении – вот главная ценность художественного вымысла.

  3. Детская литература

    Хорошая детская книга приглашает детей в мир печатного слова. Книги – это ступеньки, по которым малыши, начав идти однажды, будут идти через всю свою жизнь. Первые книги – самые важные, наше издательство понимает это, и поэтому со всей ответственностью выбирает авторов к изданию.

О нас

Библиотека интеллектуала – это рабочий инструмент, необходимый для решения поставленных задач.

 

Издательство Книжный клуб выпускает художественную литературу и книги в жанре non-fiction, которые займут на вашей полке достойное место.

Культура и интеллектуальная инфраструктура страны в первую очередь зависят от того, какие книги попадают на полки магазинов, и какого качества литература формирует мир идей в стране. В связи с этим целью Издательства Книжный клуб является пополнение фонда литературного наследия Казахстана качественными книгами.

Подбирая авторов для издания, Издательство Книжный клуб исходит из идеи, что книги могут говорить из разных времен и условий, но все они должны быть актуальными сегодняшнему дню. Также мы считаем важным дать голос тем авторам, которые давно не переиздавались или выходили небольшим тиражом.

В настоящее время мы издали книги, «Секреты лидерства Чингисхана; 21 пример управления государством» британского автора Джона Мэна, произведения грузинского писателя-классика Нодара Думбадзе «Кукарача», а также казахстанский бестселлер «Служение нации» Сейдахмета Куттыкадама с предисловием от «последнего казаха» Герольда Бельгера. Этот список будет пополняться.

Контакты

+7 707 838 57 16

 

kclub.almaty@gmail.com

 

г. Алматы,
ул. Хусаинова, 225

 

Мы в социальных сетях:

Напишите нам

И мы обязательно ответим на ваши вопросы.

 

*Мы не рассылаем спам.