Книги

Сергей Бородиннің «Самарқан төбесіндегі жұлдыздар» романы автордың Шығыс халықтарының тарихы, мінез-құлқы мен әдет-ғұрпын терең зерттеуден кейін жазылған туынды.

Роман «Звезды над Самаркандом» Сергея Бородина явился плодом глубокого изучения автором истории, быта и нравов народов Востока. Герой романа Хромой Тимур, один из жесточайших в истории человечества завоевателей, звался Повелителем Вселенной.

Роман жастардың өмірі туралы баяндайды. Романның қайшылығы мінездер қақтығысына құралған, ал кейіпкерлердің ішкі өмірі, қызығушылықтары, шығармашылық еңбегі біздің жастардың жаңа қоғамның адамдары екенін таны­тады.

Роман рассказывает о жизни молодежи Казахстана. Коллизия романа построена на столкновении характеров, а внутренняя жизнь героев, их интересы, творческий труд показывают наших молодых современников как людей нового общества.

Кеңес және шетелдік қаламгерлер Б.

Советские и зарубежные писатели хорошо знают Момышулы как легендарного комбата, личной храбростью поднимавшего бойцов в атаку в битве под Москвой (об этом рассказывается в романе А.

Танымал ағылшын тарихшысы әрі саяхатшы Джон Мэннің «Шыңғыс хан­ның көшбасшылық құпиясы» атты кітабы тұңғыш рет орыс тілді және қазақ тілді оқырманның назарына ұсынылып отыр.

Бүгінде адамзат баласының алдында екі мәселе тұр: біріншісі дүниежүзілік соғыс, екіншісі – экологиялық апат. Ал енді адамзат баласының бойында белең алған рухани күйзеліс одан да қауіптірек болуы мүмкін.

Сегодня перед человечеством стоят две глобальные проблемы. Одна из них – возможная мировая война. Вторая – мировая экологическая катастрофа.

Ілияс Есенберлиннің «Алтын Орда» тарихи роман-трилогиясы ерте заман кезеңдерін баяндайды, соған қарамастан, ол қазақ халқының этногенезін дамыту және оның болашақ мемлекеттілігін қалыптастыру үшін аса маңызды мәнге ие.

Историческая роман-трилогия Ильяса Есенберлина «Золотая Орда», рассказывающая о периоде весьма далеких лет, и тем не менее, имеющем исключительно важное значение для развития этногенеза казахского народа и становления его будущей государственности

Бұл романның алғашқы басылымы бұдан жарты ғасыр бұрын шыққан.