Книги

«Москва үшін шайқас» романы тақырыптық тұрғыдан А. Бектің «Волоко­ламск тас жолы» туындысының жалғасы болып табылады. Мұнда ойдан шығарылған оқиға немесе кейіпкерлер жоқ.

«За нами Москва» является тематическим продолжением «Волоколамского шоссе» А. Бека. Здесь нет ни вымышленных событий, ни вымышленных героев. Это записки человека, рассказывающего о том, что происходило или на его глазах, или с ним самим.

Романда автор кеңес кезеңіндегі әуенді Алма-Атаның шығармашылық өмірін бейнелейді. Опера театры мен филармония ұжымындағы өзара қарым-қатынас, ықпалдастық, әншілер мен композиторлардың тағдыры сөз болады. 

Автор рассказывает о творческой жизни музыкальной Алма-Аты советского периода. Об отношениях внутри коллективов оперного театра и филармонии и взаимодействии между ними, о судьбах певцов и композиторов.

Романда жас сәулетші Еркебұлан мен студент қыз Жұлдыздың адал да кіршіксіз махаббаты, бақытқа жету жолында бастарынан өткізген қиындықтары туралы баян­далады.
Көпшілік оқырманға арналған кітап.

В романе рассказывается о преданной и беззаветной любви молодых людей – архитектора Еркебулана и студентки Жулдыз, о том, какие препятствия им пришлось преодолеть на пути к счастью.
Для широкого круга читателей.

Через всю свою нелегкую жизнь пронес Сабыр, главный герой романа, любовь к красавице Акбаян, назвав ее Золотой птицей.

Романның бас кейіпкері Сабыр өзінің осынау қиын өмір жолында өзі Алтын құс деп атап кеткен Ақбаян сұ­лу­ға деген махаббатың жүрегінде сақтап өтеді. 

Сергей Бородиннің «Самарқан төбесіндегі жұлдыздар» романы автордың Шығыс халықтарының тарихы, мінез-құлқы мен әдет-ғұрпын терең зерттеуден кейін жазылған туынды.

Роман «Звезды над Самаркандом» Сергея Бородина явился плодом глубокого изучения автором истории, быта и нравов народов Востока. Герой романа Хромой Тимур, один из жесточайших в истории человечества завоевателей, звался Повелителем Вселенной.

Роман жастардың өмірі туралы баяндайды. Романның қайшылығы мінездер қақтығысына құралған, ал кейіпкерлердің ішкі өмірі, қызығушылықтары, шығармашылық еңбегі біздің жастардың жаңа қоғамның адамдары екенін таны­тады.

Роман рассказывает о жизни молодежи Казахстана. Коллизия романа построена на столкновении характеров, а внутренняя жизнь героев, их интересы, творческий труд показывают наших молодых современников как людей нового общества.